Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi - Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ BİLDİRİMİ

VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

TAVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (“Belediye” olarak anılacaktır) olarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine son derece önem veriyoruz. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi (“Bildirim”) ile kişisel verilerin, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “(Kanun”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) olmak üzere yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumluluğunu hedefliyoruz.

Edindiğimiz kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi için vatandaşlarımızın verilerini yalnızca yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla asgari seviyede paylaşıyor ve yürürlükteki mevzuatla uyumlu olarak güvenlik tedbirlerini alıyoruz.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin yürütülen faaliyetler ise, bu Politika’daki esaslara paralel olarak kaleme alınan Tavas Belediyesi Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir.

Veri güvenliği, şeffaflık ve kişilerin kendi kişisel verileri üzerindeki kontrol hakkı, bizim için Kanun ile uyumluluk bakımından en önemli temelleri oluşturuyor. Bu bağlamda, kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgileri size işbu Bildirim ile sunuyoruz.

Kişisel verilerin korunması çerçevesindeki uygulamalar ve yasal düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla Bildirimde değişiklikler yapma hakkını saklı tutuyoruz. Bununla birlikte, Bildirim’de esaslı değişiklikler yapılması halinde veri sahiplerini uygun kanallar aracılığıyla haberdar edeceğiz.

TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi

Çalışan: Belediye personeli

Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar

Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar

Hizmet Sağlayıcı: Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Sağlık Verisi: Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgi

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir. Örneğin; vatandaşlar ve çalışan adayları

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

KVK Kurulu: Kişisel Verilere Koruma Kurulu

KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler

Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi

Politika: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişidir

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi: Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi

VERBİS: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

VERİ İŞLEMEYİ VE SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER

·         3194 SAYILI İMAR KANUNU,

·         4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU,

·         6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

·         5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU,

·         7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU

·         1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU,

·         2981 SAYILI İMAR AFFI YASASI KAPSAMINDAKİ İMAR UYGULAMALARI,

·         2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU,

·         3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN,

·         657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU,

·         4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU,

·         2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARIN KORUMA KANUNU,

·         213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU,

·         3195/3196/3197/3198/3199/3200/3201 SAYILI İMAR KANUNU,

·         3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU,

·         4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN,

·         4708 SAYILI YAPI DENETİM HAKKINDA KANUN,

·         9464 SAYILI ENGELLİLER HAKKINDA KANUN,

·         4857 SAYILI İŞ KANUNU,

·         4982 SAYILI BİLGİ EDİNME KANUNU,

·         5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU,

·         5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLAR KANUNU,

·         9207 SAYILI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

·         5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN ŞUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN,

·         6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN,

·         6321 SAYILI RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK,

·         6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU,

·         5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU,

·         4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU,

·         5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU,

·         7189 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUN UYGULAMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK,

·         3359 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU,

·         1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU,

·         1219 SAYILI TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN,

·         5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU,

·         SAİR İLGİLİ MEVZUATLAR.

 

VERİ İŞLEMEYİ VE SAKLAMAYI GEREKTİREN İŞLEME AMAÇLARI

·         Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,

·         Adres Bilgilendirme Süreci,

·         Bilgilendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         Çalışan kayıtların saklanması,

·         Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,

·         Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         Dilekçe Başvurusu Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         Doğal Afet riski altındaki alanlar ve Riskli Binalarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi,

·         Dosyaların muhafaza edilmesi,

·         Emlak ve İmar Borcu Bilgilendirmesi,

·         Emlak ve İstimlak İşlemlerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         Emlak Vergisi Sicil No Sorgulama Süreçleri,

·         Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,

·         Evlilik İşlemleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         Evrak Kayıt Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

·         Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,

·         Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         Güncel İmar Durumu Bilgilendirilmesi,

·         Hasta Nakil Ambulansı Hizmetlerinin Yürütülmesi,

·         Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         İlgilinin Hak ve Menfaat Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         İmar Uygulaması ve Düzenleme Ortaklık Payı Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         İmar Uygulaması ve Düzenleme Ruhsatlandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         İmar Yapı Ruhsat Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

·         Kat Mülkiyet Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         Koruma, Uygulama ve Denetim Onarım Ön İzin Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Kurs Kayıt Aktivitelerin Yürütülmesi,

·         Kütüphane Kayıt Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         Ön İnceleme, İnceleme, Araştırma ve şikâyet işlemlerinin yürütülmesi,

·         Planlı Alanlar İmar Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         Riskli Yapı Denetim Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         Ruhsat Başvuru Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         Ruhsat Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne Ait Bilgilendirme Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         Sağlık Hizmetleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         Sosyal Yardım ve Organizasyon Faaliyetlerin Yürütülmesi,

·         Tadilat Ruhsatlandırma Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         Talep / Şikâyetlerin Takibi,

·         Teftiş Kurulu Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         Vergisel İşlemlerin Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         Yapı Kullanma İzin Belgesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Talep Şikâyetlerinin Takibi,

·         Çağrı Merkezi Üzerinden Alınan Kayıtların, Şikâyetlerin, Taleplerin Oluşturulması Ve Takibi.

VERİ KATEGORİLERİ

VERİ KATEGORİSİ

İlgili Kişiler

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Hukuki Sebepler

1-) KİMLİK BİLGİLERİ

Stajyer, İhaleye Giren, Çalışan, Aile Bireyleri ve Yakınları, Vatandaş, Veli / Vasi / Temsilci, Meclis Üyesi, İhale Adayı, Ziyaretçiler

Ad – Soyad, T.C. Kimlik No,  Cinsiyet, Medeni Hali, Uyruk Bilgisi, Seri No, Cilt No, İmza, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne-Baba Adı, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Ad ve Soyad Bilgisi

Ecrimisil Süreçlerinin Yürütülmesi

İhbarname Süreçlerinin Yürütülmesi

Vatandaş Arsa Satışlarının Yapılabilmesi

İş Yeri Yangın Önlemleri Denetlemesi

Personel Özlük Dosyalarının Oluşturulması

İş Yerlerinin Ruhsatlandırılması

Ruhsat ve İskan Süreçlerinin Yürütülebilmesi

Cenaze Bilgilerinin Kayıtlanması

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Vatandaş Taleplerinin Yerine Getirilebilmesi

Belediye Yardım Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İhale Süreçlerinin Yürütülmesi

Yangın veya Doğa Olayı Sonucu Meydana Gelen Zarar Tespitinin Yapılması

Vatandaşın Mülkiyet Hakkının Korunması

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Kullanılması

Hafriyat Süreçlerinde Yasal İzinlerin Yürütülebilmesi

Stajyer Özlük Dosyalarının Oluşturulması

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Belediye Alacaklarının Tahsili Süreci

Vatandaş Hisse Satışlarının Yapılabilmesi

Cezai Süreçlerin Yürütülmesi

Yönetmelik Gereği Çözümlemeler Yapılması

Ruhsatlandırılan İşletmelerin İlgili Kurumlara Bildiriminin Yapılması

İhale Şikayetlerinin Sorunsuz Tamamlanabilmesi

Rutin Denetimlerin Gerçekleştirilmesi

Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi

Vatandaşın Mülkiyet Hakkının Korunması

 

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

2-) İLETİŞİM BİLGİLERİ

Stajyer, İhaleye Giren, Çalışan, Aile Bireyleri ve Yakınları, Vatandaş, Veli / Vasi / Temsilci, Meclis Üyesi, İhale Adayı, Ziyaretçiler

Adres, Telefon numarası, E-posta Adresi

 

İhbarname Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Yeri Yangın Önlemleri Denetlemesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Belediye Alacaklarının Tahsili Süreci

Vatandaş Hisse Satışlarının Yapılabilmesi

İmar Uygulamalarının Tebliği

Yargılama Süreçlerinin Yürütülebilmesi

Ruhsatlandırılan İşletmelerin İlgili Kurumlara Bildiriminin Yapılması

Kamu Kurumları Tarafından Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi ve İşlenmesi

İhale Süreçlerinin Yürütülebilmesi

İhale Şikayetlerinin Sorunsuz Tamamlanabilmesi

Vatandaş Arsa Satışlarının Yapılabilmesi

Cezai Süreçlerin Yürütülmesi

Yangın veya Doğa Olayı Sonucu Meydana Gelen Zarar Tespitinin Yapılması

Vatandaş Taleplerinin Yerine Getirilebilmesi

Cenaze Sonrası Oluşabilecek Soruların Yönetimi

İş Yerlerinin Ruhsatlandırılması

Vatandaşların Bilgilendirilmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Ecrimisil Süreçlerinin Yürütülmesi

Belediye Yardım Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Personel Özlük Dosyalarının Oluşturulması

Hafriyat Süreçlerinde Yasal İzinlerin Yürütülebilmesi

Ruhsat ve İskan Süreçlerinin Yürütülebilmesi

Cenaze Bilgilerinin Kayıtlanması

Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi

Stajyer Özlük Dosyalarının Oluşturulması

 

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

3-) ÖZLÜK BİLGİLERİ

Stajyer, Çalışan

Özlük dosyası için gerekli evraklar, izin bilgisi, öz geçmiş bilgileri

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Personel Özlük Dosyalarının Oluşturulması

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Stajyer Özlük Dosyalarının Oluşturulması

 

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

4-) HUKUKİ İŞLEM

Vatandaş, Çalışan, İhaleye Giren

Dava dosyaları ve icra takip dosyaları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikâyetlerin Takibi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

5-) MÜŞTERİ İŞLEM

Vatandaş, İhale Adayı, İhaleye Giren

Çek, senet, fatura, malvarlığı bilgileri

İhale Sürecinde İsteklinin Yeterliliğinin Tespit Edilebilmesi

Yönetmelik Gereği Çözümlemeler Yapılması

İhale Şikayetlerinin Sorunsuz Tamamlanabilmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

İhalenin İstekli Üzerinde Kalması Durumunda Uygunluğunun Kontrolü

Mükerrer Ödemelerin Çözümlenmesi

Belediye Yardım Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Vatandaş Taleplerinin Yerine Getirilebilmesi

İhale Süreçlerinin Yürütülebilmesi

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

6-) FİZİKSEL MEKÂN GÜVENLİĞİ

Vatandaş, Ziyaretçiler, Çalışan

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

7-) İŞLEM GÜVENLİĞİ

Çalışan, Ziyaretçiler, Vatandaş

IP Adresi, Çerezler

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

8-) RİSK YÖNETİMİ

İhaleye Giren, Vatandaş

Ticar, teknik, idari risklerin yürütülmesi için işlenen bilgiler

Vatandaş Taleplerinin Yerine Getirilebilmesi

Geçici Teminat Alınabilmesi

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

9-) FİNANS

İhaleye Giren, Vatandaş

Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri v.b.

İhalenin İstekli Üzerinde Kalması Durumunda Uygunluğunun Kontrolü

İhale Sürecinde İsteklinin Yeterliliğinin Tespit Edilebilmesi

Vatandaş Taleplerinin Yerine Getirilebilmesi

Belediye Yardım Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Yerlerinin Ruhsatlandırılması

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

10-) MESLEKİ DENEYİM

İhaleye Giren, Vatandaş, Çalışan, Stajyer, Meclis Üyesi

Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.

Belediye Alacaklarının Tahsili Süreci

Personel Özlük Dosyalarının Oluşturulması

Belediye Yardım Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İhale Sürecinde İsteklinin Yeterliliğinin Tespit Edilebilmesi

Yargılama Süreçlerinin Yürütülebilmesi

Vatandaş Taleplerinin Yerine Getirilebilmesi

Stajyer Özlük Dosyalarının Oluşturulması

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

11-) GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR

Vatandaş, Çalışan

Fotoğraf

Talep / Şikayetlerin Takibi

Rutin Denetimlerin Gerçekleştirilmesi

Belediye Alacaklarının Tahsili Süreci

Yargılama Süreçlerinin Yürütülebilmesi

Cezai Süreçlerin Yürütülmesi

İş Yerlerinin Ruhsatlandırılması

Personel Özlük Dosyalarının Oluşturulması

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

12-) FELSEFİ İNANÇ, DİN, MEZHEP VE DİĞER İNANÇLAR

Vatandaş, Çalışan, Meclis Üyesi

Kimlikte yer alan Din İbaresi

Ruhsat ve İskan Süreçlerinin Yürütülebilmesi

Ecrimisil Süreçlerinin Yürütülmesi

Cenaze Bilgilerinin Kayıtlanması

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Cezai Süreçlerin Yürütülmesi

Yönetmelik Gereği Çözümlemeler Yapılması

Ruhsatlandırılan İşletmelerin İlgili Kurumlara Bildiriminin Yapılması

İş Yerlerinin Ruhsatlandırılması

Talep / Şikayetlerin Takibi

Belediye Alacaklarının Tahsili Süreci

İhale Süreçlerinin Yürütülmesi

Vatandaş Arsa Satışlarının Yapılabilmesi

Rutin Denetimlerin Gerçekleştirilmesi

Yangın veya Doğa Olayı Sonucu Meydana Gelen Zarar Tespitinin Yapılması

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Personel Özlük Dosyalarının Oluşturulması

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Vatandaş Taleplerinin Yerine Getirilebilmesi

Vatandaş Hisse Satışlarının Yapılabilmesi

İhbarname Süreçlerinin Yürütülmesi

Belediye Yardım Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İhale Şikayetlerinin Sorunsuz Tamamlanabilmesi

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Kullanılması

Hafriyat Süreçlerinde Yasal İzinlerin Yürütülebilmesi

Stajyer Özlük Dosyalarının Oluşturulması

İş Yeri Yangın Önlemleri Denetlemesi

Vatandaşın Mülkiyet Hakkının Korunması

Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi

Vatandaşın Mülkiyet Hakkının Korunması

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

13-) SAĞLIK BİLGİLERİ

Çalışan, Vatandaş, Stajyer

Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.

Personel Özlük Dosyalarının Oluşturulması

Belediye Yardım Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Stajyer Özlük Dosyalarının Oluşturulması

Belediye Alacaklarının Tahsili Süreci

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Yargılama Süreçlerinin Yürütülebilmesi

Vatandaş Taleplerinin Yerine Getirilebilmesi

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

14-) CEZA MAHKÛMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Çalışan, İhaleye Giren

Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.

İhalenin İstekli Üzerinde Kalması Durumunda Uygunluğunun Kontrolü

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Personel Özlük Dosyalarının Oluşturulması

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 


 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Belediyemiz kişisel verileri saklama ve silme işlemleri için bir Saklama ve İmha Politikası oluşturmuştur. Kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha işlemleri bu Politika kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre KVKK’da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Bu kapsamda, kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülüklerle ilgili zaman aşımı süreleri söz konusuysa mutlaka dikkate alınır. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması halinde ise kişisel verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler periyodik olarak “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Politikamız”a göre silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME İLKELERİ

·         Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek

·         Doğruluk ve güncellik

·         Belirli, açık ve meşru amaçlar için veri işlemek

·         Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak

·         İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme

kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimizle ilgili temel ilkelerimizdir.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesine göre veri sahipleri, veri sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir.

1.      Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

2.      Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

3.      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

4.      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

5.      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

6.      İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

7.      Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

8.      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

9.      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahipsiniz.

VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN HAKLARIN KULLANILMASI

Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde en kısa sürede ve en fazla otuz gün içerisinde cevap veririz. Sizin adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için tarafınızdan başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname olmalıdır.

Başvurularınız kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilir. Başvuruda bulunan kişinin veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, veri sahibine başvurusuyla ilgili sorular yöneltebiliriz.

Başvuru

 

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak;

·         Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü posta yoluyla TAVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAMANLIK MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO:6/A TAVAS/DENİZLİ adresine ileterek,

·         Başvuru formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza“nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun KEP (tavasbld@hs01.kep.tr)  adresine kayıtlı elektronik posta ile göndererek,

·         Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ve başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile başvurarak

·         Belediye’ye daha önce bildirilen ve Belediye’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru formunu ileterek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilgili kişilerin bu başvurularında ad – soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, Belediyemize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.


VERİ GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasten silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri alıyoruz.

Belediye içerisinde kişisel verilere erişimi birim/rol/uygulama bazında yetkiler çerçevesinde ve verinin niteliğine uygun olarak kontrollü bir süreç ile yürütüyoruz. Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

Kanun’un 12. maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılmasını sağlıyoruz.

Belediye içi politika ve prosedürlerle veri işleme faaliyetlerinin Kanun’a uyumunu temin ediyoruz.

Özel nitelikli kişisel verilere erişimi daha katı önlemlere tabi tutuyoruz.

Kişisel verilere dış kaynak kullanımı gibi sebeplerle Belediye dışından erişim olması halinde dış hizmet sağlayıcı tarafından Kanun’a uyumun sağlanmasına yönelik taahhütleri alıyoruz.

Kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarımızı Kanun kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek için gerekli aksiyonları alıyoruz.

Kanun, mevzuat veya meşru menfaat gereği aktarım yaptığımız kişisel verilerinizin güvenliği için gizlilik taahhütnameleri düzenliyoruz.

Kişisel veri içeren ortamların güvenliğini sağlıyoruz ve kişisel verileri mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz.

TAVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VKN: 1620052764 ADRES: TAVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAMANLIK MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO:6/A TAVAS/DENİZLİ